Osobné údaje Vás (ako dotknutých osôb) sú, u prevádzkovateľa Eva Lojová-LASTIA FISH,Dolinky 1335/5, Detva 962 12,prevádzka:Krné 1., tel.: +421 (0) 915 814 882, e-mail: lastia@lastia.sk, spracúvané v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ (ďalej aj Nariadenie) a v súlade s zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj Zákon),1. Informujeme Vás týmto ako dotknuté osoby - klientov e-shopu, že
a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi, ako zmluvnej strane, poskytli pri uzatváraní obchodného vzťahu objednaním dodania tovaru v e-shope a jeho zakúpením, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel predaja zakúpeného tovaru, jeho doručenia a pre účel prípadnej reklamácie zakúpeného tovaru,
b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
c) príjemcami osobných údajov môžu byť Finančná správa SR, Štátna obchodná inšpekcia, sprostredkovatelia poskytujúci kurierske služby a ďalší.2. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté osoby - fyzické osoby vstupujúce do monitorovaných priestorov u prevádzkovateľa, že
a) osobné údaje, ktoré o Vás prevádzkovateľ získava pri kamerovom monitorovaných svojich priestorov, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel zaisťovania ochrany majetku prevádzkovateľa a zaistenia bezpečnosti osôb v priestoroch prevádzkovateľa,
b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa,
c) príjemcom vašich osobných údajov môžu byť, v prípade narušenia ochrany majetku prevádzkovateľa a narušenia bezpečnosti osôb zdržiavajúcich sa v monitorovaných priestoroch prevádzkovateľa, orgány činné v trestnom konaní.


3. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté osoby - fyzické osoby korešpondujúce s prevádzkovateľom, že
a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli pri zasielaní poštovej korešpondencie, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel evidovania došlej a odosielanej pošty,
b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona č. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien,
c) príjemcami osobných údajov sú Štátne archívy Ministerstva vnútra SR.


4. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté osoby - fyzické osoby prihlasujúce sa a zúčastňujúce sa rybárskych výstav, organizovaných prevádzkovateľom, že
a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli pri prihlasovaní sa (registrácii), ako účastníka týchto podujatí, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel organizovania týchto podujatí,
b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe Vášho súhlasu vyjadreného na webovej stránke prevádzkovateľa,
c) osobné údaje nie sú poskytované iným príjemcom osobných údajov.


5. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté osoby - fyzické osoby umožňujúce prevádzkovateľovi zhotovovať a umiestňovať na jeho webovú stránku Vaše fotografie a audiovizuálne záznamy, že
a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli pri zhotovovaní fotografií a audiovizuálych záznamov Vašej osoby alebo Ste mu sami takého fotografie a audiovizuálne záznamy poskytli, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účely zdokumentovávania a propagácie jeho činností, pre účely podpory predaja a poskytovania poradenských a inštruktážnych služieb jeho klientom,
b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe Vášho súhlasu vyjadreného na webovej stránke prevádzkovateľa,
c) osobné údaje nie sú poskytované iným príjemcom osobných údajov.


Ďalej Vás informujeme, že
a) osobné údaje nebude prevádzkovateľ prenášať do krajín EÚ ani do tretích krajín,
b) doba uchovávania osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) osobné údaje nie sú u prevádzkovateľa spracúvané automatizovaným individuálnym rozhodovaním ani profilovaním,
d) kontakné údaje na prevádzkovateľa: lastia@lastia.sk, +421 (0) 915 814 882
e) podľa čl. 15 až 21 Nariadenia (GDPR) a § 21 až 28 Zákona máte:právo prístup k osobným údajom (získaním potvrdenia o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú),


f) ako dotknutá osoba Ste oprávnená uplatniť si svoje práva /uvedené v ods. g)/ žiadosťou doručenou prevádzkovateľovi listinnou poštou, e-mailovou poštou, telefonickým kontaktom.V Detve, dňa 25.02. 2021